Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką, projektas „Aš žinau kaip“

KEISTI SAVE – KEISTI LIETUVĄ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-02-0015

Siekiant padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityje Kauno Miesto Neįgaliųjų Draugija kartu su asociacija „Senjorų iniciatyvų centras“ ir Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendina projektą KEISTI SAVE – KEISTI LIETUVĄ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-02-0015.

Lietuvoje išleisti Teisės aktai užtikrina visuomenei visas galimybes būti aktyviais piliečiais – dalyvaujant viešojo valdymo procesuose mažinti korupcijos apraiškas viešajame sektoriuje. Tačiau, dėl žinių ir informacijos stokos, visuomenė neturi galimybių aktyviai pasinaudoti šia teise. Visuomenės žinių stygius, sudaro palankias sąlygas valstybės ir savivaldybių įstaigų biurokratizmui, korupcijai, įstaigų darbuotojų piktnaudžiavimui.
Projekto dėka, 14-koje savivaldybių, 23-uose miestuose, bus suorganizuota net 60 švietėjiškų renginių, didinančių visuomenės raštingumą sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityje. Renginių metu, kompetetingi lektoriai, projekto dalyvius supažindins su jų teisėmis, pareigomis, iškylančiomis problemomis ir jų sprendimų būdais.

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis.

Projekto lėšomis sukurtas informacinis leidinys „Privalomasis sveikatos draudimas. Apdraustųjų teisės ir galimybės“  – Projekto leidinys internetui

  • „KAUNO MIESTO NEĮGALIŲJŲ ŽAIDYNĖS 2019“  

Projekto tikslas – propaguoti Kauno miesto neįgaliųjų organizacijų, bei jų narių sveiką gyvenseną ir sportą.

Žaidynių uždaviniai:

– propaguoti sveiką gyvenseną;

– kviesti į sporto aikštynus, įvairaus amžiaus regėjimo, klausos, intelekto, judėjimo ir kitus sutrikimus turinčius neįgaliuosius;

– sudaryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis ir pagal savo išgales siekti sportinių rezultatų.

– diegti kūno kultūrą ir sportą, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių;

– siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis.

  • „LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 2019“

Projekto tikslas – propaguoti Lietuvos neįgaliųjų organizacijų, bei jų narių sveiką gyvenseną ir sportą.

Žaidynių uždaviniai:

– propaguoti sveiką gyvenseną;

– kviesti į sporto aikštynus, įvairaus amžiaus regėjimo, klausos, intelekto, judėjimo ir kitus sutrikimus turinčius neįgaliuosius;

– sudaryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis ir pagal savo išgales siekti sportinių rezultatų;

– diegti kūno kultūrą ir sportą, kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo priemonių;

– siekti sutrikusių sveikatos funkcijų atstatymo kūno kultūros ir sporto priemonėmis.

  • „SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2019“

Projekto tikslas – Užtikrinti efektyvų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimą Kauno mieste. Pagerinti neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę, ginti jų teises, gerinti socialinių paslaugų teikimą, skatinti meninius gebėjimus, organizuoti neįgaliųjų dalyvavimą sportinėje ir kultūrinėje veikloje, padėti būti mobiliais, gerinti socialinę integraciją į visuomeninį gyvenimą.

Projekto uždaviniai:

–  Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymas ar atkūrimas;

-Asmeninio asistento pagalbos neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose;

– Neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose;

-Meninių ir sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose, klubuose.